0

Giới thiệu quyết định số 67 và 86 của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

Quyết định thành lập Văn phòng đại diện khu vực phía Nam của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đặt tại TP. Hồ Chí Minh và quyết định cử ông Trần Đình Long làm Trưởng VPĐD của Hội tại khu vực phía Nam.  

H ỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ

Việt Nam – Lào – Campuchia

——————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

Số:    67/QĐ-HKTVLC                                       Hà Nội, ngày   28  tháng  7   năm 2011 V/v: Thành lập VPĐD khu vực phía Nam  

CHỦ TỊCH HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ

VIỆT NAM  LÀO  C A MPUCHIA

–         Căn cứ quyết định số 1078/QĐ-BNV ngày 13/08/2008 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia; –         Căn cứ nhu cầu cần thiết về việc đẩy mạnh hoạt động của Hội ở các tỉnh phía Nam; –         Căn cứ vào Nghị quyết của Ban Thường vụ TW Hội, –         Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng TW Hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng đại diện khu vực phía Nam của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở của Văn phòng Đại diện đặt tại:  482/51/15, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí minh Điều 2:  Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng đại diện: – Là một cơ quan trực thuộc Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia, chịu sự chỉ đạo và quản lý của thường trực TW Hội về mặt tổ chức, nội dung hoạt động và hành chính. –         Văn phòng hoạt động theo Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia và Quy chế Văn phòng đại diện do Chủ tịch Hội phê chuẩn. –         Trưởng Đại diện do Chủ tịch Hội bổ nhiệm chịu trách nhiệm toàn diện trước thường trực TW Hội và trước pháp luật Nhà nước, lãnh đạo Văn phòng đại diện hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và thực hiện nhiệm vụ TW Hội giao. –         Quy chế hoạt động của Văn phòng Đại diện do Hội ban hành. –         Ông Trưởng đại diện thường xuyên báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, công tác quản lý và nhân sự cho Hội. Điều 3:  Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh được phép sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước và được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng để hoạt động. Văn phòng đại diện hoạt động theo Quy chế do Hội ban hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều 4:  Cử ông Trần Đình Long, thường trú tại số nhà: 482/51/15, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí minh, hội viên của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia làm đại diện của thường trực TW Hội tại Văn phòng đại diện phía Nam để triển khai hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc mở Văn phòng đại diện và chuẩn bị mọi điều kiện cho Văn phòng hoạt động sau khi được phép. Điều 5: Ngay sau khi có văn bản cho phép của Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sẽ ra quyết định cử Trưởng văn phòng Đại diện chính thức. Điều 6:  Ông Chánh Văn phòng Hội, ông Trần Đình Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                    Phó Chủ tịch                                   

Nơi nhận: –         Như trên –         Lưu VP                                                                        (Đã ký và đóng dấu)                                                                                                             Bùi Tường Lân                      
H ỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ

Việt Nam – Lào – Campuchia

——————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

Số:  86 /QĐ-HKTVLC                                           Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011 V/v: Cử Trưởng VPĐD khu vực phía Nam  

CHỦ TỊCH HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ

VIỆT NAM  LÀO  C A MPUCHIA

–         Căn cứ vào Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 13/02/2008 của Bộ Nội Vụ về việc thành lập Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia; –         Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-BNV ngày 13/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia; –         Căn cứ vào Quyết định số 67/QĐ-HKTVLC ngày 28/7/2011 của Chủ tịch Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia về việc thành lập Văn phòng đại diện khu vực phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. –         Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng TW Hội,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử ông Trần Đình Long làm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở của Văn phòng Đại diện đặt tại:  482/51/15, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí minh. Điều 2:  Trưởng Văn phòng đại diện có nhiệm vụ sau: –   Chịu trách nhiệm toàn diện trước thường trực TW Hội và trước pháp luật Nhà nước lãnh đạo Văn phòng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của TW Hội và thực hiện nhiệm vụ do TW Hội giao. –         Trưởng Văn phòng đại diện lãnh đạo Văn phòng hoạt động theo đúng Quy chế hoạt động do TW Hội ban hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. –         Trưởng Văn phòng đại diện có quyền tuyển nhân sự, tổ chức biên chế Văn phòng, tự trang trải kinh phí hoạt động tùy theo khả năng tài chính, nhu cầu công việc và các quy định của pháp luật hiện hành. –         Trưởng Văn phòng đại diện thường xuyên báo cáo định kỳ về kế hoạch hoạt động, kết quả hoạt động, công tác quản lý và tình hình nhân sự cho TW Hội. Điều 3: Lương và bảo hiểm xã hội của Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam do Văn phòng tự chi trả. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5: Các ông Trần Đình Long, Chánh Văn phòng Hội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                       CHỦ TỊCH                                    

Nơi nhận: –         Như điều 5                                                                               (Đã ký và đóng dấu) –         Lưu VP                                                                                                                    Lại Quang Thực  
Filed in: Điều lệ - Quy định

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn