0

Báo cáo tại Hội nghị BCH TW Hội Vilacaed lần 3 nhiệm kỳ I ngày 2.7.2010

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             ––––––––––––––––––––––Số:  10   /BC-HKTVLC

      

Hà nội, ngày   1   tháng   7   năm 2010

  BÁO CÁO

  Kết quả hoạt động 01 năm (5/2009- 5/2010)

 và kế hoạch hoạt động 01 năm (5/2010- 5/2011)

—————————           

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : Năm thứ hai đi vào hoạt động, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đã tương đối ổn định, hoạt động đi vào nề nếp, đội ngũ cán bộ nhân viên của cơ quan Trung ương Hội từng bước rút được kinh nghiệm hoạt động phù hợp đặc thù hoạt động của Hội; các mối quan hệ giữa Hội với các hội, hiệp hội bạn và các cơ quan nhà nước liên quan được củng cố và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra cho năm 2009, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao, có ý nghĩa chính trị và kinh tế. Tuy vậy, do Hội mới thành lập và đi vào hoạt động nên cũng gặp không ít khó khăn, trước hết là cơ sở vật chất của Hội còn thiếu thốn, phòng làm việc chật hẹp và còn nhờ trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn tài chính hạn hẹp, hội phí thu được quá thấp, các nguồn thu khác nhỏ bé nên hoạt động gặp nhiều khó khăn. II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 01 NĂM 5/2009- 5/2010) : Với những đặc điểm cơ bản nêu trên, qua một năm hoạt động, bằng sự nỗ lực, chủ động và sáng tạo của mình, với sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan, hội, hiệp hội bạn, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:     1- Công tác hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Lào và Cămpuchia: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Lào và Cămpuchia là trọng tâm hoạt động của Hội. Trong 01 năm hoạt động, Hội đã tập trung nắm thông tin về môi trường đầu tư tại Lào và Cămpuchia, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và Campụchia, nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào và cămpuchia, từ đó tổ chức các hoạt động sát thực để hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể đã: 1) Xuất bản các tài liệu hướng dẫn đầu tư vào Lào và Cămpuchia để cung cấp cho các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của xã hội, gồm tài liệu “Văn bản hướng dẫn hợp tác kinh tế đầu tư thương mại Việt Nam- Cămpuchia”, bổ sung tài liệu “Hướng dẫn hợp tác đầu tư vào Lào”, được các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và các địa phương sử dụng nhận xét là có hiệu quả thiết thực. 2) Tổ chức được 09 Hội thảo, hội nghị tại Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với những chủ đề khác nhau để giới thiệu về môi trường đầu tư, tình hình đầu tư, cơ chế chính sách đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư  của Cămpuchia và Lào, thu hút  nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia; nhiều hội nghị có cả sự tham gia của doanh nghiệp Cămpuchia và Lào. Qua các hội thảo, hội nghị đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thông tin kịp thời để nghiên cứu và có quyết định đầu tư  sang Lào và Cămpuchia một cách hợp lý. Cụ thể: – Hội nghị “Cung cấp thông tin về tình hình đầu tư của Việt Nam vào Lào và Campuchia (cuối tháng 5/2009) tại Hà Nội. –  Hội nghị góp ý kiến “Xây dựng chiến lượchợp tácvới Lào” tháng 6/2009 tại Hà Nội. –  Hội nghị cung cấp thông tin “ Kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2009, tình hình 6 tháng đầu năm, triển vọng 6 tháng cuối năm và khả năng ứng phó của các doanh nghiệp (tháng 6/2009) tại Hà Nội.  – Hội thảo “Nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và trao thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam- Lào” (tháng 7 năm 2009) tại Hà Nội.            – Hội nghị “Hội viên cá nhân năm 2009” tháng 8/2009 tại Hà Nội.            – Hội thảo “Nâng cao khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam tại Cămpuchia và trao thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam- Cămpuchia” (tháng 9 năm 2009) tại Tp. Hồ Chí Minh.  – Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Luông Nậm  Thà và tỉnh Xay Nha Bu ly/ Lào (tháng 9/2009).             – Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam vào Campuchia (tháng 10/2009) tại Hà Nội. – Hội nghị lấy ý kiến “Xây dựng Chiến lược đầu tư vào Cămpuchia” (tháng 11/2009) tại Hà Nội. 3 – Đặc biệt, Hội đã tập trung trí tuệ và công sức chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty CP Hội chợ triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Phát triển- Hội chợ quốc tế Thương mại Mekông 2009” tháng 12/2009 gồm diễn đàn Hợp tác phát triển với chủ đề “ Vượt khủng hoảng, hướng tới một Tiểu vùng Sông Mêkông mở rộng phát triển” tại Hà Nội và diễn đàn Xúc tiến đầu tư- thương mại với chủ đề “Hướng tới một Tiểu vùng Sông Mêkông mở rộng năng động” tại Tp. Hồ Chí Minh và Hội chợ quốc tế- Thương mại Mêkông 2009 với sự tham gia chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật bản, Mianma, chủ tịch ADB tại Việt Nam và hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nhiều tổ chức, doanh nghiệp Cămpuchia và Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy xúc tiến đầu tư  và thương mại không chỉ đối với ba nước Việt Nam- Lào- Cămpuchia mà cả đối với Tiểu vùng Sông Mekông, đồng thời nâng cao vị thế của Hội không chỉ trong nước mà cả trong khu vực. 4) Tổ chức tư vấn, giới thiệu nhu cầu, cơ hội đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư  do phía Lào và Cămpuchi đề nghị với Hội để gửi đến hội viên xem xét; giới thiệu cho doanh nghiệp Việt Nam sang nghiên cứu, khảo sát tại Lào và Cămpuchia các dự án, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Lào và Cămpuchia được thuận lợi. 5) Đã tích cự triển khai thực hiện chức năng phản biện xã hội, tư vấn chính sách liên quan đến hợp tác đầu tư vào Lào và Cămpuchia, gồm: Xây dựng Chiến lược đầu tư vào Cămpuchia đến năm 2015 tầm nhìn 2020, tham gia xây dựng “Chiến lược hợp tác kinh tế và đầu tư vào Lào đến năm 2015 tầm nhìn 2020” và Chuyên đề “Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Cămpuchia”. Ba chương trình này do Bộ Kế hoạch và đầu tư giao nhiệm vụ cho Hội tổ chức thực hiện. Hội cũng đã tổ chức tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên là doanh nghiệp để đề xuất với Chính phủ sửa đổi một số nội dung của Nghị định 78/CP về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư của Việt Nam sang Lào và Cămpuchia. 6) đã tổ chức thành công, được hưởng ứng và hoan nghênh các tour du lịch sang Lào và Cămpuchia cho đối tượng là hội viên cá nhân của Hội và một số đối tượng khác, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt và truyền thống Việt Nam- Lào- Cămpuchia. 2- Công tác thông tin tuyên truyền: 1) Đã phát hành số 1 và số 2 Tạp chí “Hợp tác và Phát triển” với số lượng 1000 bản có nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của hội viên và xã hội. 2 Đã tổ chức tốt việc vận hành trang thông tin điện tử của Hội với nội dung sát nhu cầu của doanh nghiệp, bảo đảm thông tin kịp thời, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thông tin theo nhu cầu của hội viên và xã hội, góp phần quảng bá  và nâng cao vị thế của Hội   (www.vilacaed.org.vn). 3) Đã thường xuyên thu thập thông tin kinh tế – xã hội của Lào, của Campuchia làm tư liệu phục vụ hoạt động của Hội và cung cấp cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi xem xét quyết định đầu tư vào Lào và Cămpuchia và báo cáo các cấp để có thông tin điều hành và điều chỉnh chính sách. 4) Đã xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết hợp tác với một số Hội, hiệp hội, tổ chức trong nước như với Hiệp hội Công thương Hà Nội, Hiệp hội Chứng khoán Việt Nam, Hiệp hội Dược Việt Nam, Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào, Việt Nam- Cămpuchia tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Cămpuchia và Lào. 5) Đã ký hợp tác với các hãng truyền hình InfoTV, VITC… để tuyên truyền quảng bá các hoạt động của Hội và hội viên và nâng cao vị thế của Hội. 6) Đã thường xuyên quan hệ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, với Đại sứ Lào và Campụhia tại Hà Nội để tiếp cận thông tin về môi trường và các dự án đầu tư, qua đó kịp thời thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Lào và Campuchia có hiệu quả.      3- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội: Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội đã được Lãnh đạo Hội quan tâm chỉ đạo sát sao, bảo đảm linh hoạt phù hợp tình hình cụ thể yêu cầu của nhiệm vụ và phát huy được hiệu quả hoạt động chuyên môn của Hội, cụ thể : 1 – Đã điều chỉnh về tổ chức cơ quan và bố trí nhân sự một cách linh hoạt, phù hợp nhiệm vụ của Hội trong từng thời kỳ, nhờ vậy đã phát huy được mặt mạnh, khắc phục những khó khăn để bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả. 2 – Đã xây dựng các văn bản pháp quy mới phù hợp quy định của Nhà nước và tình hình cụ thể của Hội để điều hành hoạt động của Hội, bảo đảm ngày một nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, như. 3- Công tác phát triển Hội: Đã thành lập 03 trung tâm trực thuộc Hội nâng tổng số các trung tâm, viện trực thuộc Hội lên 9 đơn vị. Đã hoàn thành thủ tục thành lập Hội tỉnh Hà Tĩnh, Tp. Hải Phòng, Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; đang xúc tiến các thủ tục để thành lập Hội tỉnh Thái Bình và Hội thành phố Hà Nội. Đã làm các thủ tục quyết định công nhận Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào là hội viên tập thể của Hội với 80 hội viên; đã thành lập Văn phòng đại diện của Hội tại Cămpuchia và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện của Hội tại Cămpuchia. Đã thống nhất về nguyên tắc với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Cămpuchia về việc hội này làm thành viên tập thể của Hội. 4- Đã phối hợp và chỉ đạo Hội Nghệ An hoạt động ngày một nề nếp, hiệu quả và tổ chức thành công hội nghị tổng kết 01 năm hoạt động của Hội Nghệ An. 5- Đã phát triển thêm được 51 hội viên, trong đó có 14 hội viên là doanh nghiệp, 37 hội viên cá nhân, nâng tổng số hội viên lên 674, trong đó 228 hội viên là doanh nghiệp, tổ chức, 446 hội viên cá nhân.               4- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc: 1) Đã triển khai các bước lập hồ sơ để trình UBND tỉnh Nghệ An dự án xây dựng “Trung tâm hoạt động hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng, xúc tiến thương mại, du lịch quốc tế Việt Nam- Lào- Cămpuchia “của Hội tại Cửa Lò; hiện UBND tỉnh Nghệ An đang tiến hành thẩm định để phê duyệt. 2) Đang xúc tiến thủ tục xin Thủ tướng xem xét Hội là hội có tính chất đặc thù theo Nghị định số 45/2010-NĐ ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Hội là đơn vị chủ trì chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2011- 2-15. 3)Trong điều kiện có thể đã cố gắng bảo đảm đủ phưng tiện làm việc, văn phòng phẩm cho hoạt động của cơ quan Trung ương Hội ổn định và ngày một nề nếp. 5- Về công tác tài chính của Hội: Năm 2009, nguồn thu của Hội gồm 6 mục: Hội phí do các hội viên đóng, kinh phí thu được từ tổ chức sự kiện, một số doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động của Hội, phí đóng góp của các Trung tâm, Viện Trực thuộc Hội, kinh phí do Bộ Tài chính hỗ trợ. Riêng đối với hội phí, đã có 55/205 doanh nghiệp, đạt 26%, 127/441 hội viên các nhân, đạt 30%, 3/6 Trung tâm, Viện trực thuộc Hội, đạt 50% số đơn vị nộp Phí Hội do một số đơn vị mới đi vào hoạt động chưa có hiệu quả. Tuy vậy, nguồn tài chính hiện tại của Hội còn rất hạn hẹp, nguồn thu không ổn định, hỗ trợ của Bộ Tài chính rất ít ỏi (50 triệu năm 2009 ), ảnh hưởng đến việc đầu tư tổ chức những sự kiện lớn theo chức năng nhiệm vụ của Hội và nuôi sống bộ máy hoạt động của Hội trong thời gian tới (có báo cáo tài chính năm 2009 riêng). D. Đánh giá kết quả hoạt động: a) Về ưu điểm: Trong 01 năm hoạt động, Hội đã đi đúng hướng; nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đã triển khai đầy đủ, đúng nội dung Nghị quyết của Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội,nhiều nhiệm vụ đạt thành tích cao. Có được những kết quả trên đây, trước hết là nhờ có sự nỗ lực vì mục đích xây dựng Hội của tập thể Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương, đứng đầu là sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Hội; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các hội viên, trong đó vai trò nòng cốt là các hội viên doanh nghiệp; sự cố gắng lao động của tập thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan Trung ương; sự quan tâm chỉ đaọ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cũng như  sự phối hợp, ủng hộ của các Bộ, ngành liên quan. b) Về tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc triển khai thực hiện công tác của Hội trong năm qua còn một số tồn tại sau đây: – Công tác quản lý hội viên của Hội còn có mặt hạn chế, nhất là nắm nhu cầu đầu tư, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp hội viên tại lào và Cămpuchia có lúc có nơi chưa kịp thời. Hội chưa đề ra được giải pháp  hữu hiệu hơn để tăng cường hơn sự gắn bó và sự hỗ trợ giữa Hội và hội viên. – Họat động trọng tâm của Hội là hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư sang Lào và  Cămpuchia, song trong năm 2009, hoạt động này vẫn còn khiêm tốn. Những mặt tồn tại nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan đòi hỏi Hội cần nghiên cứu tìm biện pháp hữu hiệu hơn để khắc phục. III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  01 NĂM (5/2010- 5/2011). Phát huy những thuận lợi và kết quả đã đạt được 01 năm, khắc phục khó khăn và những mặt tồn tại, phương hướng hoạt động 01 năm tiếp theo (5/2010- 5/2011) tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1–  Công tác phục vụ hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Lào và Cămpuchia: 1) Tiếp tục biên soạn và xuất bản các tài liệu hướng dẫn đầu tư vào Lào và Cămpuchia đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. 2) Tổ chức một số hội thảo, hội nghị giơí thiệu về tình hình kinh tế- xã hội, môi trường đầu tư, tình hình đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư  vào Lào và Cămpuchia cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư thương mại của Việt Nam vào Campuchia và Lào. 3) Tổ chức một số sự kiện, trước mắt là 2 sự kiện sau đây: –  Diễn đàn- Hội chợ Mekông 2010. –  Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, 450 năm Viên Chăn, giao lưu văn hoá, xúc tiến đầu tư  tổ chức tại Viên Chăn/ Lào, dự kiến tháng 10 năm 2010. 4) Tổ chức một số Đoàn doanh nghiệp sang làm việc và khảo sát đầu tư tại Lào và Cămpuchia. 5) Tiếp tục triển khai các hoạt động dịch vụ tư  vấn đầu tư, hỗ trợ đối với các  doanh nghiệp đang đầu tư hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Lào và Campuchia. 6) Hoàn thành Đề án “Chiến lược đầu tư của Việt Nam vào Campuchia giai đoạn 2015 tầm nhìn 2020” báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 10/2010; tiếp tục tham gia xây dựng đề án “ Chiến lược về hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam vào CHDCND Lào” và “Chuyên đề Tam giác phát triển” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo kế hoạch. 7) Kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành liên quan về tình hình đầu tư  của Việt Nam vào Lào và Cămpuchia và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư của Việt Nam vào Lào và Cămpụchia theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đối với hai nước Lào và Cămpuchia. 8) Tổ chức một số đoàn du lịch sang Lào, Cămpuchia, Trung Quốc, Thái Lan cho đối tượng là hội viên cá nhân, đồng thời mở rộng đối với một số đối tượng khác. 2- Công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại: –  Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Hội. –   Xuất bản tạp chí “Hợp tác và Phát triển” theo kế hoạch 2 tháng 01 số. –  Cập nhật thông tin tình hình kinh tế – xã hội , môi trường đầu tư tại Lào và Cămpuchia, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và Campuchia báo cáo lãnh đạo và cung cấp cho các doanh nghiệp. – Xúc tiến hợp tác và ký kết hợp tác với một số hiệp hội, hội bạn, tổ chức trong nước và nước ngoài,trước mắt với Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào. – Thực hiện công tác đối ngoại với các tổ chức xã hội, với các cơ quan, địa phương liên quan để đẩy mạnh hoạt động của Hội; với Đại sứ quán CHDCND Lào, ĐSQ Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, ĐSQ Việt Nam tại Viên Chăn và Phnôm Pênh tạo mối quan hệ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư  và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Lào và Campuchia thuận lợi và hiệu quả. 3- Công tác tổ chức và phát triển hội viên. – Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức cơ quan Trung ương Hội một cách linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ và tình hình thực tế, đưa hoạt động của cơ quan Trung ương Hội ngày một hiệu quả và nề nếp, – Tiếp tục tổ chức các Hội địa phương, các phân hội chuyên ngành, trước mắt là các hội địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Thái Bình, thành phố Hà Nội, phân hội Ngân hàng. Tiếp tục tổ chức một số Trung tâm, nâng tổng số Trung tâm, viện trực thuộc Hội lên 8-10 đơn vị đến cuối năm 2010. – Tiếp tục vận động phát triển hội viên, chú trọng hội viên là doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp của Việt Kiều ở Lào và Campuchia tham gia Hội. – Củng cố Văn phòng đại diện của Hội tại Lào và Cămpuchia, đưa hoạt động của Văn phòng đại diện vào nề nếp và có hiệu quả. – Rà soát, cập nhật danh sách hội viên, tăng cường công tác quản lý hội viên. – Xúc tiến các biện pháp hỗ trợ các Hội địa phương, góp phần thúc đẩy các Hội địa phương hoạt động thuận lợi. 4– Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Hội: – Hoàn thành thủ tục xây dựng Trung tâm của Hội tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 5490/ QĐ- UBND-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng Trung tâm hoạt động của Hội, khỏi công xây dựng công trình. – Tiếp tục làm các thủ tục xin là Hội có tính chất đặc thù và Đơn vị chủ trì trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2011- 2015. – Bảo đảm cơ sở làm việc, phương tiện, văn phòng phẩm cho cơ quan Trung ương Hội hoạt động. 5- Công tác tài chính của Hội: Trong năm 2010, nguồn thu chủ yếu của Hội chủ yếu từ các nguồn sau: Từ các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, từ tổ chức các sự kiện, từ thu hội phí, từ  đóng góp của các Trung tâm, Viện trực thuộc Hội vả từ hỗ trợ của các doanh nghiệp hội viên có hảo tâmđối với Hội. Hội thực hiện chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, quản lý tài chính chặt chẽ, theo đúng quy định của nhà nước.           IV- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :           1- Kết luận: Qua 01 năm hoạt động, mặc dù số cán bộ nhân viên làm việc của cơ quan Trung ương Hội có hạn, điều kiện làm việc còn khó khăn, song Hội đã triển khai được một khối lượng công tác khá lớn, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, không có vụ việc vi phạm, được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan đánh giá cao. Để hoàn thành được nhiệm vụ năm 2010 với khối lượng công tác dự kiến khá lớn, có ý nghĩa không chỉ kinh tế mà cả về chính trị và đối ngoại, yêu cầu Hội cần phát huy hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan Trung ương và các đơn vị trực thuộc, của mỗi cán bộ nhân viên trong cơ quan, góp phần tích cực vào sự phát triển hợp tác đầu tư giữa Việt Nam- Lào- Cămpuchia và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước.          2- Kiến nghị:            Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam- Lào- Cămpuchia là tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng hoạt động của Hội mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Để tạo điều kiện cho Hội hoạt động ngày một hiệu quả, Hội mong và rất cần được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự ủng hộ, tạo điều kiện về tinh thần và vật chất đối với Hội để Hội trang trải được một phần hoạt động của mình, cụ thể: –    Đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo để hoạt động của Hội luôn đi đúng hướng, thiết thực, có hiệu quả. Xem xét công nhận Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam- Lào- Cămpuchia là hội có tính chất đặc thù và xếp Hội vào danh sách các đơn vị chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2011- 2015. – Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho Hội hoạt động năm 2010 và các năm tiếp theo. – Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cấp đất để Hội xây dựng trụ sở làm việc ổn định lâu dài. Trên đây là Báo cáo Tổng kết công tác 01 năm (5/2009- 5/2010) và chương trình công tác 01 năm (5/2010- 2011) của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam- Lào- Cămpuchia trình Hội nghị BCH Trung ương Hội lần 3 nhiệm kỳ I nghiên cứu, bổ sung và cho ý kiến chỉ đạo./. Nơi gửi :                                                                                   CHỦ TỊCH –     Các uỷ viên BCH;                                                     (Đã ký và đóng dấu) –         Lưu VP TW Hội. TS. Lại Quang Thực.                                        
Filed in: Điều lệ - Quy định

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 2008 - Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Địa chỉ: Số 65 Phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 080.43470, Fax: 080.43470
Email: vilacaed@mpi.gov.vn - Website: http//www.vilacaed.org.vn

Thiết kế & Duy trì bởi:
Công ty Cổ phần Thương mại Dữ liệu số Thuận An
Số 36/94,phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel/ Fax
: 04.37 634 719  *  Hotline: 0936 498 366
Email: info@tadc.vn